Zápis do MŠ

pro školní rok 2018/2019

Oznámení o individuálním vzdělávání

  • pouze pro zájemce o individuální vzdělávání (viz)

Vážení rodiče,

informujte se na volnou kapacitu k přijetí dětí do MŠ.


Zápis do MŠ

Potřebné doklady k zápisu: 

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12

Další informace:

  • Zákonný zástupce se dostaví k zápisu i s dítětem (není podmínkou).
  • Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

K předškolnímu vzdělávání se přijímají pouze děti očkované v souladu s platnou legislativou. Netýká se dětí, které budou od 1.9. 2018 plnit povinnou předškolní docházku. Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12. Povinnost předškolního vzdělávání nastává 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2018 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

  • Předností přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj.do 31.8.2018) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení
  • Předností přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj.do 31.8.2018) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Předností přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj.do 31.8.2018) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí u vedeného v rejstříku škol a školských zařízení

Dítě, které se ocitne se složité sociální situaci a jemuž přijetí k předškolnímu vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím však nesmí být porušeno ustanovení, že musí být přijaty všechny děti starší 3 let. V případě shodnosti bodů se postupuje podle data narození v pořadí od nejstaršího po nejmladší do vyčerpání kapacity školy.

V Praze dne 20. 3. 2018
Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Odklad školní docházky

Bude doplněno - čekáme na nové informace z PPP pro Prahu 11 a 12.