Zápis do MŠ

pro školní rok 2017/2018

Vydávání přihlášek (žádost o přijetí, evidenční list) bude probíhat ve dnech:

  • 26. 4. a 27. 4. 2017 od 13:00 - 17:00 hodin

Odevzdání přihlášek:

  • 10. 5. a 11. 5. 2017 od 13:00 - 17:00 hodin

Potřebné doklady k zápisu: 

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12

Další informace:

  • Zákonný zástupce se dostaví k zápisu i s dítětem.
  • Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

K předškolnímu vzdělávání se přijímají pouze děti očkované v souladu s platnou legislativou. Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2017 plnit povinnou předškolní docházku.

Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.

Dítě, které se ocitne se složité sociální situaci a jemuž přijetí k předškolnímu vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím však nesmí být porušeno ustanovení, že musí být přijaty všechny děti starší 4 let. V případě shodnosti bodů se postupuje podle data narození v pořadí od nejstaršího po nejmladší do vyčerpání kapacity školy.

V Praze dne 16. 3. 2017
Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Odklad školní docházky